20 de ani de DKMT! Cooperarea între România, Ungaria şi Serbia supraviețuieşte şi se dezvoltă

Marți, 21 noiembrie, la Novi Sad, Serbia, au fost marcați 20 de ani de DKMT (Euroregiunea Dunăre-Criș-Mureș-Tisa), colaborare trasfrontalieră în interes comun. Înființat în anul 1997, par­te­ne­r­iatul are în componență ju­de­țele Timiș, Caraș-Severin, Hu­nedoara, Arad din Ro­mâ­nia, Bács-Kiskun, Békés şi Csongrád din Ungaria, dar și provincia autonomă Voi­vo­di­na, Serbia, principalele o­biective vizând proiecte ale căror beneficiari să fie lo­cui­to­rii acestor regini, circa 5 mi­lioane de oameni. ”În urmă cu 20 de ani, dacă nu ar fi existat o viziune a fondatorilor, această cola­bo­ra­re nu ar fi existat. Ei au con­ceput-o, deschizând spa­țiul pentru această dezvoltare. Noi trebuie să continuăm a­ceas­tă cale și să dăm noi sem­nificații acestei colaborări. În pofida provocărilor pe care le-am avut, cred că este un viitor bun în față”, a declarat Igor Mirović, președintele Gu­vernului Provincial și pre­­ședinte în exercițiu al Co­o­­perării Regionale DKMT. La ședința festivă de la Novi Sad a fost prezent și Că­lin Dobra, președintele Con­­­si­liu­lui Județean Timiș, ce a punc­tat în discursul său be­ne­fi­ciile unei astfel de co­­la­­borări, dar și importanța unor vii­toare proiecte, printre care reluarea circulației pe Be­ga, ori rea­li­za­rea auto­stră­zii Bel­grad-Timișoara. ”Săr­bă­to­rim as­tăzi 20 de ani de la un mo­ment istoric, un moment ex­traordinar de im­por­tant pen­­tru comunitățile și [...]
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*