Investiții de milioane de euro, în comuna Bethausen! Votați primar Ioan Lihoni

Claudiu Buciu– Domnule primar Ioan Lihoni, iată-vă la fi­nalul unui nou mandat și pro­ba­bil la un nou în­ceput de drum, care cu si­gu­ran­ță va aduce alte noi investiții pe partea de in­frastructură și nu nu­mai, în comuna Bet­hau­­sen. Cum au fost toți a­cești ani?
– Să știți că nu a fost de­loc ușor! Ar trebui să o luăm cu începutul, deoa­rece în 2008, când am câș­tigat prima dată ale­ge­rile, comuna Bethausen arăta ca una părăsită. În timp ce toate comunele în­ve­cinate se dezvoltau, la noi nu se întâmpla ni­mic. A durat a­proa­pe doi ani până când am reușit să punem, lucrurile, cât de cât la punct și să începem să derulăm proiecte. A fost timp pierdut din cau­za consilierilor din opo­zi­ție, obișnuiți să lucreze ca până în 2008, adică să fie Gică Contra și să nu facă ni­mic. Încet-încet lu­cru­rile s-au pus în mișcare și am început să dăm drumul la proiectele de rețele de apă și ca­na­li­zare, că­mi­ne culturale, școli, drumuri și multe altele. A fost greu în primul mandat apoi, în cel de-al doi­lea, neavând blocaje în con­siliu, am reușit să de­ma­răm tot mai multe lu­crări, dar unele s-au de­ru­lat greoi, din cauza bi­ro­cra­ției de la nivel central. Până în 2008, pentru un proiect, trebuia să scrii ma­xim 300 de pagini, iar acum ajungem și la 1700 de pagini, pentru un pro­iect de nivel mediu, nu foarte amplu. La unul de anvergură se ajunge și la peste 3000 de pagini, iar ­aceasta este o muncă de Sisif, ca să obții finanța­rea. Cu tot cu implemen­tare, durează cel puțin 3-4 ani de zile, până este pus în practică. De patru ani de zile avem două cămine care trebuie să intre în lucru. Este vorba de Cla­dova și Nevrincea. Și a­ces­tea se fac la o sumă de 545.000 de euro, care nu e una imensă. De 4 ani de zile mă lupt cu morile de vânt și niciacum nu am ajuns la liman cu ele. Toa­te procedurile trebuie să treacă din nou prin A­gen­ţia pe­ntru Finanţarea In­ves­tiţiilor Rurale, care este blocată de proiecte, pentru că nu au oameni suficienți la verificat, iar o cercetare a documen­te­lor ajunge să țină și un an de zile. De exemplu, pro­iec­tul care trebuia vizat în martie, ajunge abia prin septembrie, dar ei pun re­troac­tiv tot data din martie. Este o anomalie to­ta­lă. Problema este că Bet­hau­se­nul este cea mai mare comună din zonă cu peste 3.000 de locuitori și o suprafață de peste 11. 500 de hectare, cu șase sate mari și late, ai căror lo­cuitori așteaptă să vadă investiții. Acum, ultima gă­selniță a fost ca toți a­sis­tenții pentru persoa­nele cu handicap să fie plătiți de primării. Ori, în comu­na Bethausen avem 64 de astfel de persoane, asta însumând din bugetul lo­cal o plată de 1,4 milioane lei, dintr-un buget de 4 mi­lioane lei, care este la fel ca în urmă cu peste 10 ani. Plătind și restul sa­la­riilor și tot ce înseamnă i­lu­minat stradal și celelalte utilități rămânem cu circa 500.000 lei, pentru in­ves­tiții din fondurile proprii. Din acești bani trebuie întreținuți 28 de kilometri de drumuri comunale și străzi, trebuie alocate co­fi­nanțări la proiectele care le depunem, proiectanții, avize peste avize și astfel, fondurile trebuie gestionate foarte bine pentru a ne descurca. Primim a­ceeași bani cât primește o co­mu­nă mică, cu doi a­sis­tenți per­sonali. Este cea mai ma­re anomalie, deoa­rece înainte se plăteau din alte surse de la Guvern.
– Chiar și în aceste condiții dificile, se văd schimbările în bine produse la nivelul comu­nei…
– Majoritatea ce­tă­țe­ni­lor văd transformările a­pă­rute în comuna Bethau­sen în ultimii 12 ani. Pot să spun că doar în două sate nu am toate uti­li­tă­ți­le, în rest în toate celelalte patru sate avem rețele de apă și canalizare, drumuri, străzi bune, piață și pot să spun fără să mă laud că am meritul de a mă implica foarte mult pen­tru a o redeschide și a o reconstrui din temelii, fiind una dintre cele mai fru­moase pie­țe din mediul rural al ves­tului Ro­mâ­niei, de aceea invit pe toți pro­du­cătorii să vină să-și des­facă marfa aici, mai ales că la noi în zonă sunt cei mai mulți producători de legume de fructe, toate bio. Ne dorim să vină marii en grosiști să cum­pere de-aici, deoarece se pro­duc mii de tone de vi­ne­te, pepeni, ardei de toa­te soiurile și tot felul de legume. Oamenii de-aici ar fi foarte mulțumiți să vândă en gros și să-și ia toți banii odată, pentru a putea continua să mun­ceas­că terenurile, fără a-și pierde vremea pe alte pie­țe. Sunt foarte mândru că am putut să realizez cel mai mare obiectiv pentru satul Cladova și anume inta­bularea tuturor tere­nu­rilor de către proprie­tari. Oamenii respectivi tre­buiau să dea enorm de muți bani pentru a-și pu­tea face succesiunile, care nu au fost făcute de 200 de ani. Am reușit să cu­prind Cladova în acest pro­iect, în care au fost cu­prinse doar trei comune din zonă, iar operațiu­nile de care au beneficiat oa­menii au fost făcute gratis și chiar cred că pentru ei am făcut cel mai mare lu­cru. Terenurile le-au ră­mas intacte și nu a venit ni­meni să le taie o bu­că­ți­că din ele și îi rog să nu uite acest lucru. Este o moș­­tenire pentru ei și pentru copiii lor, pentru că totdeauna țăranul ro­mân a fost legat de glie și de teren. Tot la Cladova am construit o grădiniță și o școală nouă, care probabil sunt cele mai frumoa­se din județ, cu încălzire în pardoseli și dotări mo­der­ne. Conducerile social de­mocrate de la nivelul ju­dețului nu m-au ajutat cu mobilierul necesar, deși am făcut numeroase so­li­citări, astfel că am reu­­șit să aducem din Bel­gia tot mobilierul, unul foarte modern. Tot din străinătate, de la Jena din Germania, ne-am dotat și cu o autoutilitară pentru pom­pieri, foarte perfor­man­­tă, de care aveam mul­tă nevoie. Ne-a fost do­nată de municipalitatea de-acolo. Sperăm că în cel mai scurt timp să mai primim și un autobuz de 49 de locuri, pentru a transpor­ta elevii către li­ceele din Lugoj. La Cla­do­va s-au făcut multe in­vestiții. A­vem drumul către Ierșnic, iar satul este asfaltat complet. Am ajutat bisericile și am reabilitat drumul către cimitir. Că­minul cul­tural o să intre în rea­bi­litare com­ple­tă chiar în această pe­rioadă, in­ves­tiția fiind scoa­să la li­ci­ta­ție pe Ser­vi­ciul Electronic de A­chi­ziții Publice. Și dru­­murile agricole sunt rea­bilitate fiind aduse la o stare mulțu­mitoare. Avem un proiect și pentru acestea, mai exact pentru alți 8 kilometri de drumuri agricole.
– Domnule primar Ioan Lihoni, ce investiții mai urmează?
– Vom face podul la Cu­ti­na, pentru ca oamenii să a­jungă mult mai ușor la terenurile agricole. La Bethau­sen, căminul cultural este în fază avansată de construcție și sperăm să-l finalizăm cât de re­pe­de, la fel și grădinița din Bet­hausen. S-au făcut și se vor mai face asfaltări de străzi, pentru că vor fi 5 milioane de euro în a­cest sens. Contractul de finanțare este semnat, însă după cum am spus, ast­­fel de lucruri sunt întâr­­ziate și de birocația de la nivel central, iar a­cum și de această pande­mie, care a blocat lucru­rile aproape trei luni. Vor fi reabilitate toate străzile, construite rigole cu scur­ge­re în toate satele și po­de­țe la fiecare poartă. Stră­­zile vor fi de patru metri, pentru a se circula în regulă și pentru a nu apărea tot felul de evenimente rutiere neplă­cute. Tot la Bethau­sen, pe lân­gă apa bună de la robinete, venită prin stația de tratare, am reușit să ofe­rim oamenilor una foarte bună, provenită dintr-un foraj realizat în centrul sa­tului, unde am construit și o fântână frumoasă, chiar lângă piață, prove­nită de la o adâncime de 160 metri. Toată lumea vine să se aprovizioneze de-aici, apa fiind de o calitate ex­ce­lentă. În Bethausen am reușit să dezvoltăm de toa­te, de la pensiune cu res­taurant foarte bun, su­per­market cu prețuri bune, piață pentru toată lumea și multe altele. Am dat locuri de casă tinerilor căsătoriți și se construiesc case frumoase peste tot. Am terminat drumul de la Cliciova prin Valea Lungă către Lugoj, care măsoară 12 kilometri, față de 37 de kilometri cât este cel prin Balinț către Lu­goj. La Cutina am făcut școală nouă, cămin nou, unde se țin toate fes­ti­vitățile, am contribuit cu tot ce s-a putut și la bi­se­ri­că, am introdus rețelele de apă și canalizare. O să fie asfaltate și străzile prin proiectul de 5 milioane de euro și o să fie construit și podul peste Bega. Cutina va avea tot ce-i trebuie, pen­tru a se compara cu cele mai frumoase sate din estul județului Timiș. La Leucușești vom asfalta străzile, avem apă și ca­nal, școală cum trebuie cu after school, cămin cultural modern, va fi drum în vicinal și pod peste pâ­râul Glavița, pentru ca oamenii să poată ajunge ușor la terenurile agricole. Mai avem câteva arena de fotbal cu vestiare, dar vom face și capele în toate cimi­tirile. La Cli­cio­va, Căminul Cultural și școala sunt frumoase și dotate cu tot ce trebuie, s-au făcut și trotuare, dar cel mai mult mă bucură drumul de la Cliciova, pentru că poți să ajungi și cu bicicleta la Lugoj în ju­mătate de oră. La Nevrin­cea va începe reabiltarea căminului cultural în scurt timp.
– Vorbind de Cliciova și Nevrincea, aveți și o ne­mulțumire foarte mare?
– Da! Plecarea mea din PSD s-a datorat proiecte­lor aflate la nivel de județ, în care trebuia să fie im­plicate și satele Cliciova și Nevrincea. E vorba de pro­iectul de introducere a rețelelor de apă și canali­za­re, în aceste localități, care mi-a fost stopat de cei din PSD, deși avea toate aprobările. A fost prea mult ce au făcut, pen­tru că am fost blocat de conducerea de la județ și figuram printre cele 30 de comune care trebuiau să beneficieze de această investiție. Bethausenul a fost scos de-acolo și asta m-a făcut să renunț la acest partid, pentru că mi-am dat seama că nu am fost ajutat de nimeni din PSD și tot ce am făcut s-a făcut prin profesionalism, împreună cu toată echipa din Primărie. Cred că în partea liberală sunt alți oa­meni și mi-am dat sea­ma încă de la început de acest lucru, deoa­rece oa­menii aceștia vor să con­struiască ceva și să ajute administrațiile locale din mediul rural. Din cauza faptului că Bethausenul nu a fost ajutat de PSD Timiș, pentru că ne-au pus bețe la prea multe pro­iecte, am trecut la PNL. Voi continua să fac drumuri la Bu­cu­rești, pen­tru a atrage pro­iecte și a aduce bani în comună. Vom implementa și mai multe proiecte decât până acum și în cel mai scurt timp vom avea apă și canalizare la Cliciova și Nevrincea, pe lângă as­falt­ări de străzi și trotuare. Spun încă o dată că pentru această in­ves­tiție sunt 5 milioane de euro, iar devi­zul general pentru apă și cana­li­zare la Cli­cio­va și Ne­vrin­­cea costă 2.250.000 de euro, fără TVA. Sunt o­biec­tive pe care vreau să le înde­pli­nesc în ur­mă­torii ani, la fel cum îmi doresc, pentru toți tinerii din comună, să le construiesc un ștrand modern, pentru a nu mai fi nevoiți să meargă prin alte locuri. Tot ce am spus va fi realizat, pentru că s-a văzut că mă țin de cu­vânt, chiar dacă unele lucrări mai întârzie, însă repet, majo­ri­tatea acestor probleme apar din cauza birocrației de la nivel central și nu din vina noastră.
– Ați calculat vreodată câți bani s-au investit prin proiecte în comuna Bethausen, în ultimii ani?
– Dacă stau să mă gândesc bine, sunt cel puțin 20 milioane de euro in­vestiți în lucrări de infra­struc­tură, majoritatea a­trași prin proiecte implementate de noi, pentru că după cum am spus, mare ajutor nu am primit din partea auto­ri­tă­ților județe­ne, care trebuia să ne sprijine, fiind cea mai mare co­mu­nă din această zonă. Oa­me­nii trebuie să știe că acești bani nu ajung la Pri­mărie, ci sunt plătiți di­rect de către organismele agreate de Uniunea Euro­peană, fir­me­lor contractante.

Am realizat:

* Rețele de apă și canalizare în aproape toată comuna
* Asfaltări de drumuri și străzi
* Reabilitări de drumuri agricole
* Construcție școală nouă la Cladova
* Construcție piață agroalimentară
* Reabilitări școli și grădinițe în toate satele
* Reabilitări cămine culturale
* Sprijin pentru toate bisericile, indiferent de cult
* Construcție teren minifotbal și arenă
* Locuri de case pentru tineri
* Autospecială performantă pentru grupa de pompieri voluntari
* Sprijinirea întreprinzătorilor privați
* Foraje și amenajări izvoare la Bethausen, Cliciova și Nevrincea
* Construcție Biserică Ortodoxă Bethausen
* Reabilitare biserici în toată comună

Proiecte viitoare:

* Autobuz școlar pentru elevi, pe ruta Bethausen – Lugoj
* Deschidere nod de urcare pe autostradă la Cliciova
* Rețea de apă și canalizare la Cliciova
* Rețea de apă și canalizare la Nevrincea
* Continuare lucrări de modernizare drumuri
* Continuare lucrări de modernizare străzi
* Lucrări de reabilitare trotuare
* Pod nou peste Bega, la Cutina
* Pod nou peste pârâul Glavița, la Leucușești
* Finalizare construcție Cămin Cultural Bethausen
* Construire ștrand comunal
* Construire capele în toate satele
* Atragerea de noi investitori în comună
* Întreținere școli, grădinițe, cămine culturale și drumuri
* Sprijin permanent pentru biserici, indiferent de cult

Comandat de PNL Timiș
Cod mandatar: 21200012
Executat de S.C. Redeșteptarea Press Lugoj S.R.L.

Articolul Investiții de milioane de euro, în comuna Bethausen! Votați primar Ioan Lihoni apare prima dată în Redeșteptarea.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*