Investiții de milioane de euro în comuna Tomești! Votați primar Costel Medelean

Investițiile în comuna To­mești vor continua și în ur­mă­torii patru ani. La final de mandat, primarul Costel Medelean a ținut să ne pre­zinte realizările, proble­me­le întâmpinate, dar și pro­iectele de viitor, care, la fel cum s-a întâmplat în ultimii 8 ani, vor schimba fața u­ni­tății administrativ teritoria­le.

– Domnule primar Cos­tel Medelean, ia­tă-vă la finalul unui nou mandat și pro­ba­bil la un nou în­ce­put de drum, care cu siguranță va aduce alte noi investiții pe partea de in­fra­struc­­tură și nu nu­mai, în comuna To­mești. Cum au fost toți acești ani?
– În 2012, după ce am câștigat alegerile pentru funcția de primar, am avut ca prioritate dezvoltarea de pro­iec­te pe trei domenii prin­­cipale, și anume in­frastructura, partea de cultură și cea de în­­treținere a tot ce s-a rea­lizat până atunci. La partea de infra­struc­tu­ră am încercat să ne axăm în special pe fondurile eu­ro­pe­ne, deoarece banii gu­ver­namentali pe care-i primeam erau foar­te puțini și nu se puteau de­mara inves­ti­ții se­rioa­se cu ei. Așa că am atacat toate mă­s­u­rile, unde știam că putem fi eligibili și astfel am ajuns în si­tua­ția ca toate proiec­tele scrise să fie apro­bate și să pri­meas­că finan­țări. Aici amin­tesc de rea­bilitări de dru­muri co­munale și agricole, a­chi­ziția de u­tilaje, rea­bilitări de școli și gră­dinițe, că­mine cultura­le, iar a­cum suntem în faza de licitație pentru res­tau­rarea Bi­se­ri­cii de Lemn din Ro­mâ­nești, monument isto­ric de clasa A și Că­mi­nul Cultural din To­mești Sat. Pe partea de in­frastruc­tu­ră am reu­șit să as­fal­tăm drumul din­tre Ba­lo­șești și Ju­pâ­­nești, o rută care este acum foarte cir­cu­­lată, fiind o al­ter­nativă la drumul ju­­de­țean Co­șava – To­­mești. Se ajunge mult mai re­pe­de la Făget, pentru că nu e mult trafic. Din bugetul lo­cal am reu­șit să as­fal­tăm mai multe străzi, printre care și drumul de ac­ces către Peș­tera Românești, care era dificil chiar și pentru tractoare. Am reușit con­strucția mai multor poduri și po­dețe, astfel că în pre­zent, pe raza co­munei nu mai există niciun pod de lemn, în con­di­ții­le în care, în 2008, trei sfer­turi din a­cestea erau din ma­te­rial lemnos și ex­puse în per­ma­nență ris­cului de inundații. Tot la ca­pi­tolul infra­structură am reușit să finalizăm deja celebrul Trans­lun­­­cani, care a pus județul Ti­miș pe harta turistică a Ro­mâ­niei. Fără mo­destie pot spu­ne că este cel mai spectaculos și cel mai vizitat drum din vestul țării. A­cum avem în lucru, în colaborare cu Pri­măria Fârdea, legă­tu­ra între Lacul Sur­duc și zona turis­ti­că din co­mu­na To­mești. Este vor­ba des­pre drumul prin Luncanii de Sus, care va deschide un cir­cuit către turismul mo­na­hal, agroturism, pensiunile de la Valea lui Liman, Luncani de Jos, Transluncani și sperăm ca în vii­to­rul apropiat, cu aju­to­rul Consiliului Ju­de­țean și a lui Alin Nica să facem legătura și în Caraș Severin. Prin asfaltarea drumului ju­dețean și asfaltarea celui dintre Luncanii de Jos – Zolt se în­chi­de un circuit între au­tostradă de la Traian Vuia – Fârdea – To­mești – Poieni – Pie­troa­­sa și autostradă, la Mar­gina, care este un circuit demn de ex­ploatat turistic. Tot la partea de in­fr­a­struc­tură, pe fonduri eu­ro­pene, am reabilitat se­diul actual al Pri­mă­riei, mai micuț dar adaptat la nevoile ce­tățenilor comunei.
– Ce alte realizări ați mai avut?
– La partea de cultură a­vem reabilitate că­mi­nele de la Ro­mâ­nești și Luncanii de Jos, lucrări finalizate în acest an, tot pe fonduri europene, biseri­ca de lemn, care este în faza de licitație și Că­minul Cultural din Tomești, care este tot în faza de licitație. În 2015, am finalizat rea­­bilitarea școlii din centrul de comună, pe un proiect european fi­­nan­țat prin Programul Operațio­nal Regional. O altă mân­­drie a noastră este achi­zi­țio­narea u­nui autobuz nou și ob­ți­nerea a două mi­cro­­buze noi, pentru tran­sportul ele­vilor în con­diții deosebite. Ast­­fel, tran­s­por­tul ele­­vilor către liceul din Făget și în centrul de co­mună se face ci­vi­lizat, cu aer con­di­țio­nat dacă este căl­dură prea mare afară sau iar­na cu încălzire, dacă este frig. Dacă tot vorbim de partea de utilaje am mai cum­părat un bul­­doex­ca­vator, cu care am rea­bilitat toa­te dru­mu­rile agricole. La orice oră din zi sau noap­te, pe acestea se poate circula fără pro­bleme cu autotu­ris­mul.
Am mai cum­­pă­­rat o freză după tractor, pentru curățarea pășu­nilor, mai multe motocositoare, necesare la întreținerea spa­țiilor verzi, pentru că fiind zonă monta­nă, acestea sunt des­tul de extinse. Ne-am axat foarte mult pe partea de în­treținere și de toale­tare a acestor spa­­ții, pe curățe­nie, pe frumuse­țea co­mu­nei, să nu fie pet-uri și alte gunoaie aruncate pe mar­ginea drumului, astfel că în fiecare săp­tă­mână a­vem ac­țiuni de ecolo­gi­zare și pot spune cu mândrie că în comuna Tomești se vede aceas­­tă mun­că. Aceas­tă cu­rățenie nu a fost rea­lizată într-un an-doi, ci este rodul unei munci de aproape 10 ani. Am făcut de­mersuri nenu­mărate la Administra­ția Bazi­na­lă Apele Ro­mâne Ba­nat, care s-au concre­tizat într-un final, pentru regularizarea râului Bega și punerea în practică a actualului proiect, cu ziduri la ni­velul drumului. Dacă Bega nu era regulari­zată, la ploile din mai – iunie, în Românești și Baloșești erau multe case care riscau să fie luate de ape, pentru că debitul a fost mai mare ca în anul 2000.
– Domnule primar Costel Medelean, ce in­vestiții mai ur­mea­ză?
– Dacă voi dobândi un nou mandat de primar, pentru următorii patru ani, prioritară este re­zolvarea introducerii rețelelor de apă și ca­nalizare în localitățile unde acestea nu e­xis­tă. Este vor­ba de sa­tele Ro­mâ­nești, Luncanii de Jos, Baloșești și în Tomești Sat doar ca­nalizarea. Avem pro­iec­te depuse în acest sens, însă în­cer­căm să găsim și alte variante de fi­nan­țare. Pentru alimentarea cu apă sun­tem prinși, î­m­pre­u­nă cu A­quatim-ul, într-un proiect amplu, aflat în faza de lici­tație, în va­loare de 1,2 milioane de euro, care vizează in­troducerea rețelelor în Tomești Sat. În 2012, când am ajuns pri­mar nu am știut că voi face noul sediu administrativ, nu am știut că voi cum­­păra buldoexcavator, nu am promis că voi re­face școala, pentru că ghidurile de fi­nan­țare nu erau fina­li­zate. A­ceeași ches­tiu­­ne se în­tâm­plă și acum, pentru că la fel ca atunci, nu cu­noaș­tem ghidu­rile de fi­nan­țare pentru pe­­rioa­da 2021 – 2027. Degeaba vin eu acum și spun că dau luna de pe cer și în schimb apare lu­cea­­fărul. Cine spune că face tot felul de in­ves­tiții ar trebui să se bazeze pe foarte mulți bani din bugetul local. Ori noi, pe bu­getul lo­cal ne bazăm foarte pu­țin. Comuna To­mești nu încasează im­pozit pe 65% din su­prafața sa, pentru că aceasta este acoperită cu păduri care aparțin Regiei Naționale a Pă­­­­durilor, care nu plă­tește. Statul român nu se gândește să com­pen­seze într-un fel a­cest fapt, deoarece noi plătim bunăstarea și partea de oxigen și tot ce înseamnă me­diu, pentru toți cei care poluează. Noi asi­­gu­răm partea de eco­­sis­tem, nu tăiem pă­dure, iar cei din re­gie fac comerț, pentru că sunt firme din mul­te județe ale țării care exploa­tează la noi. Nu sunt firme aflate pe raza comunei, astfel în­cât im­pozitul să fie în­ca­sat de noi, ci a­cestea tra­­tează direct cu Re­gia Națională a Pă­du­rilor. Nici Con­siliul Ju­dețean Timiș nu ne-a ajutat cu mare lucru, de aceea repet, obiectivul meu pentru ur­mă­torii patru ani este de a introduce re­țe­lele de apă și ca­na­­li­zare și desch­i­de­rea Dru­­­mului Ju­de­țean 684, peste mun­te, că­tre Caraș Se­ve­rin. Pe linie tu­ris­tică, mingea este în cur­tea Con­siliu­lui Ju­de­țean Ti­miș, astfel în­cât să poa­­tă fi dezvoltate mai multe pen­siu­ni, pentru prac­ti­ca­rea turismului de sfâr­șit de săptă­mâ­nă. Vrem să ame­na­jăm o zonă de agre­ment pe Valea Fă­­­ră­­­șeștiului și să fa­cem câteva locuri de campare în zona Lun­canii de Jos – Lun­canii de Sus.
– Domnule primar, ați calculat vreodată câți bani s-au inves­tit prin proiecte în co­­mu­na Tomești, în ultimii ani?
– Dacă stau să mă gândesc bine, sunt peste 10 milioane de euro in­vestiți în lu­crări de in­fr­as­tructură, majorita­tea atrași prin pro­iecte implementate de noi, pentru că după cum am spus, mare aju­­tor nu am pri­mit din partea au­to­rităților județene, care trebuia să ne spri­jine. M-am bazat și mă voi baza în continuare pe echipa mea din Pri­măria To­mești, pentru a atrage și mai multe pro­iec­te cu fi­nan­­­țare eu­ro­pea­nă. Este o echi­pă se­rioa­­să cu pro­fesioniști de­să­vâr­șiți.

Comandat de PNL Timiș Cod mandatar: 21200012
Executat de S.C. Redeșteptarea Press Lugoj S.R.L.

Articolul Investiții de milioane de euro în comuna Tomești! Votați primar Costel Medelean apare prima dată în Redeșteptarea.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*