Sfârşitul lunii august – termenul final de vizare a carnetelor de rentă viageră

N. D.

Potrivit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)Prahova, termenul limită până la care rentierii agricoli ori împuternicitul/mandatarul/curatorul pot transmite documentele specifice privind acordarea rentei viagere agricolă este 31 august a.c. În vederea obţinerii vizei aferente anului 2019, la Centrul județean APIA Prahova sau centrele locale din judeţ trebuie transmise, prin mijloace electronice, următoarele documente: carnetul de rentier agricol; copie de pe actul de identitate al solicitantului; decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I și II / decizia de la comisia de expertiză medicală și decizia de pensionare la limită de vârstă – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I și II a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă; procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal; contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării; extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei (extrasul se depune opţional); declarația pentru obţinerea vizei anuale. În conformitate cu prevederile legale, plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de BNR din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar. Conform reprezentanţilor APIA Prahova, renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. “În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2018 poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor Legii 247/2005 și a depunerii la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, până la data limită de 15.10.2020, a cererii de moștenitor însoțită de următoarele documente justificative: carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în original); copie a certificatului de deces; copie a actului de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ”definitivă”); copie B.I/C.I./paşaport al moştenitorului; împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original);extras de cont pe numele moștenitorului. Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, dar care nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua și după acest termen până la 3 ani de la data-limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces, către moștenitorii acestora”, au mai menţionat cei de la APIA Prahova.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*